Robusta phối hợp cùng (ISC)² triển khai khóa đào tạo CCSP được uỷ quyền chính thức đầu tiên tại Việt Nam

Robusta phối hợp cùng (ISC)² triển khai khóa đào tạo CCSP được uỷ quyền chính thức đầu tiên tại Việt Nam

Điện toán đám mây (Cloud Computing) đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp máy tính, thay đổi cơ bản cách thức sử dụng các nguồn tài nguyên, cơ cấu vận hành cũng như việc lưu trữ, phân phối và xử lý thông tin. Rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và [...]

Bảng vàng CCSP

Bảng vàng CCSP

3 Last Updated: 02-AUG-2018 All statistics are based upon personal verification. Please use it at your own risk for reference only. Total number may be different from public list of (ISC)² since it includes active, inactive, and suspended & also certification holders who are both local & overseas Vietnamese. If you are a Vietnamese (local [...]